Súhlas so spracúvaním údajov na účely informovania o marketingových akciách

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte, že vaše osobné údaje budú spracúvané na účely priameho marketingu v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v nadväznosti na § 3 ods. 3 a nasl. zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa Nestlé Slovensko s.r.o. alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@nestle.sk (bližšie v časti POUČENIE O PRÁVACH).

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka, ktorým odsúhlasujete tieto podmienky spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracúvanie sa uskutočňuje ručne.

PREVÁDZKOVAŤEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 3614/R.

ÚČEL

Účelom spracúvania je priamy marketing, pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce operácie spracúvania osobných údajov:

zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou výrobkov a služieb prevádzkovateľa a tretích osôb, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

zasielanie neadresných obchodných oznámení, vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie;

uskutočnenie prieskumu a vyhodnotenia trhu;

zaradenie do marketingovej databázy pre profilovanie a priamy marketing;

uskutočňovanie segmentácie (profilovania) za účelom zacielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb subjektu, napríklad voľba obchodných oznámení s ohľadom na účasť na aktivitách prevádzkovateľa, zistená preferencia, vek a ďalšie informácie zistené od subjektu.

DOBA

Osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 2 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami budú teda zasielané, iba ak z vašej strany nedôjde k ich odmietnutiu.

ROZSAH

Vaše osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail.

PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom, t. j. spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., popr. sprostredkovateľom, t. j. spoločnosťou poverenou prevádzkovateľom, a to na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov a spôsobom obvyklým pre marketing.

POUČENIE O PRÁVACH

Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ ZOOÚ “) t. j. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt (súťažiaci), ako dotknutá osoba, podľa § 21 ZOOÚ právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt (súťažiaci) bude mať podľa § 21 ZOOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt (súťažiaci) bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 ZOOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt (súťažiaci) bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

Pre účely priameho marketingu má subjekt (súťažiaci), ako dotknutá osoba, právo v zmysle § 27 ZOOÚ namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak subjekt (súťažiaci) namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Nestlé Slovensko s.r.o., ako prevádzkovateľ, ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Subjekt (súťažiaci) má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa ZOOÚ má subjekt (súťažiaci) rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt (súťažiaci) má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI

Subjekt (súťažiaci), ktorý má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.

Subjekt (súťažiaci) môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.